Porwanie rodzicielskie to nie uprowadzenie!

Konflikt między rodzicami doprowadza często do sytuacji, w której jeden z rodziców ogranicza kontakt z dzieckiem drugiemu rodzicowi.

Nie mający wiedzy na temat losu swojego dziecka rodzic zgłasza się do detektywa z prośba o ustalenie miejsca jego pobytu. Często detektyw proszony jest również o sprawdzenie jak sprawowana jest opieka nad dzieckiem.

Czasami jednak emocje są na tyle duże, że rodzic niemogący sprawować opieki, który ma co najmniej ograniczone prawa rodzicielskie, w stopniu niepozwalającym mu na decydowanie o miejscu pobytu dziecka decyduje się na podjęcie radykalnych kroków i odbiera dziecko drugiemu rodzicowi. W takiej sytuacji możemy mówić o uprowadzeniu.

Dla osoby małoletniej, takie doświadczenie może wpłynąć negatywnie na jej stan emocjonalny i jej przyszłe życie. Nagła zmiana miejsca pobytu i uniemożliwienie kontaktu z drugim rodzicem powoduje często brak poczucia bezpieczeństwa i może pozostawić trwały ślad w jej psychice.

Dla opiekuna takiej osoby, uprowadzenie nie tylko narusza prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej, ale również powoduje olbrzymi stres i cierpienie z powodu braku możliwość utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Dziecko zostało uprowadzone – co robić?

W pierwszej kolejności należy złożyć zawiadomienie w najbliższej jednostce policji opisując szczegółowo okoliczności uprowadzenia. Warto również wskazać świadków takiego zdarzenia, którzy opiszą całe zajście. Policja oceni, czy doszło do uprowadzenia, czy do porwania rodzicielskiego.

W czasie, gdy policja będzie prowadzić własne dochodzenie i wdrażać procedury, prywatny detektyw może pomóc zebrać dowody na okoliczność zdarzenia, w którym dziecko zostało porwane i poszukiwać kolejnych świadków. Po zebraniu tych informacji, detektyw przekaże policji swoje ustalenia. Często są one kluczowe dla sprawy. Nie warto więc zwlekać z zaangażowaniem detektywa do współpracy!

Uprowadzenie małoletniego – jakie są konsekwencje?

Kodeks karny precyzuje czym jest uprowadzenie i jaka odpowiedzialność grozi za popełnienie takiego przestępstwa. Art. 211 stanowi, iż ten, kto brew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Uprowadzeniem będzie również zabranie dziecka spod opieki rodzica, który wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie przy nim miejsca pobytu dziecka na czas postępowania sądowego i któremu w postępowaniu zabezpieczającym sąd przychylił się do tego wniosku. 

Czym jest porwanie rodzicielskie?

Porwanie rodzicielskie to sytuacja, w której jeden z rodziców wbrew woli drugiego i bez jego wiedzy lub także pod pretekstem krótkiego pobytu wywozi albo zatrzymuje dziecko na stałe. Tym samym pozbawia drugiego rodzica możliwości podtrzymywania kontaktu z dzieckiem. Jest to wbrew przysługującemu mu zgodnie z prawem zakresie

Porwanie rodzicielskie i konsekwencje

Porwanie rodzicielskiej nie jest wprost regulowane przez polskie prawo, gdyż obydwoje z rodziców mają równe prawa i obowiązki względem dziecka. Nie można zatem pociągnąć do odpowiedzialności karnej (z art. 211 k.k.) za porwanie rodzica, który ma pełną władzę rodzicielską, dlatego po zgłoszeniu na policję uprowadzenia dziecka śledztwo nie jest wszczynane, albo jest szybko umarzane.

W takiej sytuacji rodzice powinni jak najszybciej uregulować sprawę powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej. W postępowaniu cywilnym sąd zdecyduje, z kim ma zamieszkiwać dziecko oraz wyda orzeczenie w sprawie kontaktów. Może również ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców bądź wydać postanowienie o odebraniu dziecka, określając termin, w którym dziecko powinno być wydane drugiemu z rodziców. Po upływie wskazanego terminu, sąd zleca kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie dziecka.

Niestety często kuratorzy mają duży problem z wyegzekwowaniem wyroku sądu rodzinnego nakazującego odebranie dziecka rodzicowi. Dlaczego? Miejsca pobytu dziecka jest nieznane. W takiej sytuacji pomóc może biuro detektywistyczne, które podejmie czynności mające na celu ustalenie miejsce pobytu małoletniego.

Dowiedz się więcej