I. Audyt śledczy prawno – podatkowy


W związku z faktem, iż wielokrotnie dział księgowości, pracownicy lub nawet wspólnicy realizując biznes
działają na szkodę pozostałych partnerów biznesowych powstał produkt, który nazywamy audytem
śledczym.
Audyt śledczy polega na:
a) Identyfikacji potencjalnego wypływu środków finansowych spółki;
b) Weryfikacji rozliczeń pomiędzy wspólnikami;
c) Weryfikacji działania księgowości wewnętrznej lub zewnętrznej w kontekście księgowania
i naliczania podatków;
d) Śledzenie przepływów finansów w spółce;
e) Weryfikacja prawidłowości naliczania i wypłacania dywidend lub innych korzyści na rzecz
wspólników;
f) Badania prawnego powiązań osobowych, kapitałowych i organizacyjnych pomiędzy wspólnikami
a kontrahentami;
g) Weryfikacja tzw. pustych faktur;
h) Badanie stosowania polityki rachunkowości oraz kwalifikacji kosztów podatkowych;
i) Weryfikacja prawidłowości stosowania amortyzacji.
Powyższe to jedynie przykłady, gdyż w sytuacji nieuczciwego wspólnika może on budować pewną strategię od lat, tak żeby w konkretnym czasookresie zaproponować wykup udziałów wspólnikom, po cenie rynkowej. Jednak jego wieloletnie działania mają na celu zaniżenie tej ceny. Odbywa się to na wiele sposób, czasem przy udziale księgowości, która współpracuje z tym wspólnikiem, a czasem poprzez działania niezależnie od księgowości. Jest co najmniej kilka metod na zaniżanie wartości firmy na moment zakupu udziałów, przy czym po samej transakcji okazuje się, iż Spółka jest jednak w dużo lepszej kondycji oraz ma wysokie zwroty podatków.
Co klient osiąga dzięki audytowi?
a) Pewność rzetelności rozliczeń ze wspólnikiem;
b) Pewność poprawności stosowania prawa i płatności podatków w prawidłowej wysokości oraz weryfikacji jakości biura księgowego lub księgowości wewnętrznej;
c) Optymalizacja procesów wewnętrznych, które zidentyfikujemy;
d) Strukturyzacja biznesu;
e) Doradztwo w zakresie ochrony kluczowych elementów majątku przed urzędem skarbowym lub wierzycielami korporacyjnymi;
f) W przypadku zidentyfikowanych naruszeń – czas na przygotowanie poduszki finansowej lub podjęcie działań celem przeprowadzenia kontrolowanej upadłości lub restrukturyzacji zadłużenia;
g) Poprawne wyliczenie wartości majątku do podziału w przypadku spraw o podział przy rozwodach cywilnych.
Skutki audytu śledczego pokrywają się bowiem z klasycznym audytem prawno-podatkowym. W dzisiejszych czasach, gdzie instytucje państwowe mają co raz więcej środków nacisku na przedsiębiorców również ważne jest zabezpieczenie majątków wspólników czy interesów samej spółki. Raport z audytu pokazuje nie tylko nieprawidłowości ale również możliwości jakie stoją przed daną organizacją. Dla przykładu w wyniku audytu okazało się, że Klient nieprawidłowo naliczał 23% VAT do usługi, gdyż mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku. Koszt usługi pozostał ten sam, natomiast Klient uzyskał dodatkową marżę od usługi w wysokości 23 %. W związku z powyższym audyt śledczy przeprowadza się w sferze księgowej, podatkowej, prawnej i biznesowej. Audyt śledczy w spółce może być prowadzony jako klasyczny audyt spółki.Jako ciekawostkę zdradzę, że w pewnej sprawie to księgowość zewnętrzna drenowała finanse spółki bez wiedzy wspólników, którzy zaabsorbowani byli prowadzeniem biznesu na wielką skalę. Możliwe zatem, iż to nie wspólnik oszukuje drugiego – a własny księgowy. Dla naszych klientów możemy realizować pełne audyty spółek lub częściowe. Często bowiem klient jest sprawdzić wycinek jego działalności i dopiero informacje podstawowe skłaniają go do realizacji pełnego audytu. W ramach audytu wstępnego oceniamy m.in.:

 1. Dokumenty korporacyjne
  a) Umowy spółki i jej zmiany
  b) Protokoły Zgromadzeń Wspólników
  c) Regulamin i uchwały Zarządu
  d) Porozumienia, umowy i oświadczenia dotyczące podziału zysku
  e) Umowy zawarte pomiędzy Spółką a jej wspólnikami
  f) Regulaminy wewnętrze
  g) Inne istotne dokumenty wynikające ze specyfiki prowadzonego biznesu
 2. Nieruchomości dzierżawione i najmowane w ostatnich dwóch latach
  a) Umowy dzierżawy lub najmu
  b) Akty własności
 3. Ruchomości
  a) Weryfikacja dokumentacji ruchomości o określonej kwocie
  b) Umowy najmu, leasingu
 4. Prawo pracy
  a) Regulamin pracy i wynagradzania
  b) Umowy związane z zatrudnieniem członków Zarządu (umowa o pracę, umowa zlecenia,
  umowa menedżerska, inne tytuły)
  c) Umowy umożliwiające objęcie udziałów spółki przez Zarząd
  d) Weryfikacja stosowanych typów umów
 5. Ochrona danych osobowych
  a) Weryfikacja dokumentacji
  b) Weryfikacja wdrożenia założeń w praktyce
 6. Aktualne postępowania sądowe i administracyjne
  a) Weryfikacja przysługujących wierzytelności oraz ustalenie stanu sprawy
  b) Analiza toczących się spraw sądowo-administracyjnych
 7. Podatek VAT z ostatniego roku
  a) Weryfikacja struktury sprzedaży
  b) Weryfikacja poprawności WDT i WNT
  c) Weryfikacja poprawności eksportu i importu
 8. PIT – rozliczenia pracownicze z ostatniego roku
  a) Pojazdy służbowe
  b) Telefony służbowe
  c) Pakiety medyczne/inne
 9. CIT z ostatniego roku
  a) Rozliczenie transakcji
  b) Dywidendy
  c) Reklama/marketing
  d) Weryfikacja obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych
 10. Inne
  a) Weryfikacja ubezpieczenia dokonywanych transakcji
  b) Umowy o współpracy
  c) Weksle oraz czeki wystawione przez Spółkę
  d) Weryfikacja umów kredytowych
  e) Schematy podatkowe
  f) Procedura VAT – stosowanie
  W przypadku audytu wstępnego (częściowego) w związku z tym, iż jest to audyt mający na celu ustalenie stanu organizacyjnego, prawnego i finansowego Spółki, Audytor weryfikuje
  jak największą ilość danych w podstawowym zakresie, celem przedstawienia raportu z audytu ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz rekomendacjami co do dalszych prac nad zidentyfikowanymi obszarami ryzyka. Do oceny Audytora pozostaje wybór kontrolowanych transakcji czy dokumentów. Audyt rozwodowy
  Jeszcze do niedawna osoba, która chciała się rozwiązać związek małżeński na drodze cywilnej z małżonkiem, korzystała z doradztwa adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym.
  W przypadku rodziny posiadającej biznes dochodzi do podziału majątku. Adwokat rodzinny zazwyczaj skupiony jest na relacjach z dziećmi a w zakresie biznesowym bierze pod uwagę wyniki finansowe spółki/działalności.
  Oczywiście może przejawiać aktywność w zakresie finansów przedsiębiorstwa ale jest to aktywność jedynie powierzchowna, gdyż po pierwsze nie ma wiedzy księgowo-podatkowej oraz po drugie brak mu dokumentów źródłowych. Czas złożenia pozwu rozwodowego nie jest więc przypadkowy. Aktywny małżonek może bowiem przygotować się odpowiednio do ułożenia biznesu pod dane parametry (zaniżyć lub zwiększyć jego wartość). Często również dany małżonek, który prowadzi biznes z dnia na dzień pozbawia dostępów
  drugiego, który również w tym biznesie funkcjonuje. Jednak w ferworze sporu, obydwie strony zapominają o dostępie do księgowej i świadoma strona konfliktu może uzyskać przewagę.
  Taką przewagę miała nasza klientka, która dostarczyła nam całą bazę księgową spółki, gdyż zdążyła wydobyć ją z księgowości po zablokowaniu jej dostępów do kont firmowych.
  Czasem nawet bez dokumentów źródłowych jesteśmy w stanie pomóc ustalić realną wartość przedsiębiorstwa. Raport z przeprowadzonego audytu śledczego prawno-podatkowego
  przedstawiamy skrócony raport wykrytych nieprawidłowości w formie pisemnej wraz z oceną ryzyk oraz rekomendacjami. Na czas przygotowania raportu składają się:
  1) Rozmowy z Zarządem Spółki;
  2) Rozmowy z osobą prowadzącą księgowość spółki;
  3) Przekazanie dokumentów przez księgowość;
  4) Analiza dokumentów;
  5) Przygotowanie raportu.
  Czas realizacji zależy w dużej mierze od współpracy wspomnianych osób oraz zgromadzenia i przekazania stosownych dokumentów oraz informacji. Nasze wynagrodzenie ustalamy w oparciu o ilość dokumentów do analizy oraz cele jakie chcemy osiągnąć.
  II. Podsumowanie
  Biorąc pod uwagę różne potrzeby Klientów staramy się działać elastycznie. Realizowaliśmy projekty polegające na audycie weekendowym celem ograniczenia wiedzy działu księgowego o weryfikacji dokumentacji, realizowaliśmy zlecenie wszystkich wspólników celem pewności ich wszystkich co do prawidłowości ich wypłat. Sporządzamy również opinie procesowe dotyczące finansów firm. Należy wziąć pod uwagę, iż urzędnicy coraz częściej prowadzą kontrole i postępowania podatkowe przy wykorzystaniu nowych metod prowadzenia tychże spraw, mając nieograniczony dostęp do materiałów, które służą jako dowody. W związku z powyższym należy w pierwszej kolejności maksymalnie zabezpieczyć Spółkę przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami ze strony organów
  administracji publicznej, a w drugiej kolejności poszukiwać rozwiązań optymalizacyjnych. Niejednokrotnie sam audyt przynosił już pewne usprawnienia i optymalizację na poziomie samej spółki. Audyt zatem ma za zadanie ustalić prawidłowość funkcjonowania Spółki. Są to „tylko” skutki uboczne, głównego celu jakim jest zweryfikowanie rzetelności współpracy ze wspólnikami lub pomiędzy małżonkami.

Nasze usługi detektywistyczne